Artvin Çoruh Üniversitesi

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden 6 Adet Sözleşmeli Personel Alım İlanı!

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır. 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2- Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 

3- Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

5- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

6- Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması. 

8- Başvuracak adayların durumunun; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması. 

9- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 

10- Herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak. 

11- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

12- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

KADRO DAĞILIMI

artvin üniversitesi personel alımı

artvin çoruh üniversitesi iletişim

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Formu (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir) 

2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi 

3. TC Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

4. İkametgâh Belgesi 5. Diploma veya Mezuniyet Belgesi 

6. Adli Sicil Kaydı 

7. Erkek Adayların Askerlik Durum Belgesi 

8. Özgeçmiş (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir) 

9. Fotoğraf (1 Adet) 

10. Durum bildirir tek hekim raporu (Tüm adaylardan atanma esnasında sağlık kurulu raporu istenecektir.) (Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adayların durum bildirir tek hekim raporunda boy-kilo durumunun da belirtilmesi gerekmektedir.) 

11. Sertifika istenen pozisyonlar için belgelerin aslı veya onaylı sureti 

12. Koruma ve Güvenlik pozisyonu için Özel Güvenlik Kimlik Kartı NOT: Yukarıda istenilen belgelerin karekodlu E-devlet çıktıları da kabul edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

Adaylar başvurularını www.artvin.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi saat 17:00’a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya başka yolla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabileceklerdir. Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.