4B Personel

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel Alımı - İş İlanları

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUN'UN 4/B MADDESİ ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır. Asıl kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine puan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.


ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1-657 sayılı DMK’nın 48’inci maddesinde yer alan şartları sağlamak,

2-Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak,

3-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

5-Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları müracaat tarihinin son günü itibariyle taşıyor olmak ve belgelendirmek,

6-657 sayılı DMK’nın 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda görevini devamlı yapmasına ve tam zamanlı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

7-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana müracaat edebilecektir.

 8-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

9-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

10-İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak görev yapacak personele yeni görevler verme hakkını saklı tutar.

11-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER

1- Müracaat Formu (İmzalı ve eksiksiz doldurulacak. Müracaat formuna https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/belgeler/idari-belgeler bu adresten ulaşabilirsiniz.)

2- Diploma veya Mezuniyet belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

3-Tercih edilen pozisyon için KPSS sonuç belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

4- 2 (iki) adet Fotoğraf

5- Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

7- Tecrübe isteyen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü. (SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)

8- Mesleki alan ile ilgili talep edilen eğitim belgeleri.

9- Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.