4B Personel

Trakya Üniversitesi 65 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı İlanı!

İlanlar,ilan,4B Personel,sözleşmeli personel,hemşire iş ilanları,sağlıkçı iş ilanları,hemşire iş ilanı,sözleşmleli personel iş ilanları
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 65 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

KADRO DAĞILIMI

İlanlar,ilan,4B Personel,sözleşmeli personel,hemşire iş ilanları,sağlıkçı iş ilanları,hemşire iş ilanı,sözleşmleli personel iş ilanları

İlanlar,ilan,4B Personel,sözleşmeli personel,hemşire iş ilanları,sağlıkçı iş ilanları,hemşire iş ilanı,sözleşmleli personel iş ilanları

İlanlar,ilan,4B Personel,sözleşmeli personel,hemşire iş ilanları,sağlıkçı iş ilanları,hemşire iş ilanı,sözleşmleli personel iş ilanları

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 

 

2- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

 

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

 

4- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak. 

 

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 

 

6- Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

 

7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak, 

 

8- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER 

 

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; 

 

1- Kimlik Belgesi fotokopisi, 

 

2- Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi, 

 

3- Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika fotokopisi, çalışma veya tecrübeye ilişkin belgeler (Sertifikalar ilanın yayın tarihinden önce alınmış olmalıdır. Sonradan alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir) 

 

4- Lisans mezunları için; 2020 KPSSP3 puanını gösteren belge, Ön lisans mezunları için; 2020 KPSSP93 puanını gösteren belge, Ortaöğretim mezunları için; 2020 KPSSP94 puanını gösteren belge 

 

5- Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için özel güvenlik kimlik kartı fotokopisi, 

 

6- Eczacı pozisyonu için KPSS Puanı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde alınacak Eczacı yazılı ve / veya sözlü sınav yoluyla belirlenecek olup, ayrıca duyurulacaktır 

 

7- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)