hemşire iş ilanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 26 Adet Sözleşmeli Personel Alımı İlanı!

sağlık bilimleri üniversitesi

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

KADRO DAĞILIMI


GENEL ve ARANAN ŞARTLAR 


A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile aranan şartları sağlamalıdır. 


1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 


2. Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak. 


3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 


4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 


5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik durumu ertelenmiş olmak. 


6. 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak. 


7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak. 


8. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 


9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.


İSTENİLEN BELGELER


1. Başvuru Talep Formu (http://www.sbu.edu.tr) adresinden alınacaktır. 


2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi. 


3. Aslını başvuru sırasında ibraz edilmek şartı ile Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi. 


4. İkametgâh Belgesi (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). 


5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E- devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). (Diploma fotokopisi verilecek ise diplomanın aslı yada noter onaylısı başvuru sırasında ibraz edilmelidir.) 


6. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). 


7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.) 


8. Belgeler ve sertifikalar (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınmış karekodlu belge kabul edilecektir.) 


9. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için aslını başvuru sırasında ibraz edilmek şartı ile geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi. 


10. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını belgelendirmek için sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi mutlaka yer alacak şekilde tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.) 


11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık beyanı.(Beyan formuna https://www.sbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) 


12. Temizlik Personeli için temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Beyan formuna https://www.sbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) 


13. Büro personeli, destek personeli (temizlik), koruma ve güvenlik görevlisi, mühendis unvanlı kadrolara başvuracak adaylar için tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporu. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.) 


14. Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 Adet).


Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar


1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.


2. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.


3. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.


4. Güvenlik görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer alacak

şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.


5. Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.


6. İlana son başvuru tarihi itibari ile 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 36(otuz altı) yaşından gün almamış olmak.


7. 165 cm’den kısa olmamak.


Destek Personeli (Temizlik) kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar; 


Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,


BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI


Başvuru yapmak isteyen adayların; http://www.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Başvuru Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine veya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğüne (Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/Ankara) şahsen başvurmaları gerekmektedir.