ankara iş ilanları

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden 23 Adet Sözleşmeli Personel Alımı!

en düşük memur maaşı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden 23 Adet Sözleşmeli Personel Alımı

KADRO DAĞILIMI

hitit üniversitesi

hitit üniversitesi akadamisyen alımı

hitit üniversitesi personel alımı

ÜCRET TABLOSU

hitit üniversitesi personel maaşları

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. 

3- 657 sayılı Kanunu’nun 53’ üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. 

4- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş, yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya muaf olmak. 

5- 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.

6- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş ve 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. 

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

8- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma Başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak. 

9- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Üniversitemizce tek taraflı olarak feshedilir. 

10- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır. 

11- Çeşitli kanun hükmünde kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 

12- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların kamu veya özel sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir. 

Destek Personelinin (Temizlik Hizmetleri) Görevleri

1- Üniversitenin ve bağlı birimlerin açık ve kapalı mekânları, binaların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarını süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri silmek. 

2- Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve belirlenen alanlara taşımak. 

3- Tuvaletleri günlük ve gerekli oldukça ilgili temizlik malzemesi ile yıkamak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, aynaları ve muslukları silmek. 

4- Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak. 

5- Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek. 

6- Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek. 

7- Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak. 

8- Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak, birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

1- Adaylar başvurularını 01.08.2022-15.08.2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Hitit Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden elektronik olarak yapacaklardır. 

2- Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta ve diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

3 -Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir. 

4- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

5- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, gerçeğe aykırı belge, beyan teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. 

6- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 

1- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan asıl ve yedek aday listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman başvuru süresinin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Üniversitemiz resmi internet sayfasında (https://hitit.edu.tr ve https://personel.hitit.edu.tr) yayınlanacaktır. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere “Kariyer Kapısı” platformu üzerinden ulaşabilecektir. 

2- Her unvan için asıl aday sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. 

3- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4- Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecek olup, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

5- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

6- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.