4b iş ilanları

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı!

İlanlar,ilan,ilanlar,öğretim üyesi ilanı,hasan kalyoncu üniversitesi öğretim üyesi ilanı,kamu iş ilanları,üniversite iş ilanları,4b iş ilanları,işkur iş ilanları güncel,personel alımı,Daimi Personel,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU  

 


BAŞVURU ŞARTLARI

• İlan edilen kadroya başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-vedilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise doktor öğretim üyesi kadroları için 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen veya posta yolu ile (doktor öğretim üyesi kadroları ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

• Müracaat edecek adayların; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde (https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/#yonergeler) belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. 

 

• Müracaat edecek adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinde yer alan “Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi”ni doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak koyulması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir. 

 

• Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilimsel literatüre ve üniversite-iş dünyası-kamu-toplum işbirliğine nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı” hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

 

• Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir. 

 

• Yabancı ülkelerden alınmış lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliği ile akademik unvanların eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) / Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

 

• Eğitim dili İngilizce olan bölümler için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik şartları sağlamaları gerekmektedir. 

 

• Adayların, ilan tablosunda ‘Açıklama’ sütununda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir. 

• Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir. 

 

• Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir. 

 

• Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. 

 

• İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

 

• İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz Personel Müdürlüğü web sayfasından https://personel.hku.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.