gençlik spor bakanlığı personel alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 Sürekli İşçi Alımı İlanı!

İlanlar,gençlik spor bakanlığı personel alımı,gençlik spor işkur,spor bakanlığı işçi alımı,spor bakanlığı personel alımı,işkur,işkur personel alımı,işkur spor bakanlığıİlanlar,gençlik spor bakanlığı personel alımı,gençlik spor işkur,spor bakanlığı işçi alımı,spor bakanlığı personel alımı,işkur,işkur personel alımı,işkur spor bakanlığı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ek listede dağılımı gösterilen temizlik görevlisi meslek kolunda 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

KADRO DAĞILIMI

767 MESLEKİ SÜREKLİ iŞÇİ

144 ENGELLİ İŞÇİ

106 ESKİ HÜKÜMLÜ

1017 SÜREKLİ İŞÇİ

GENEL ŞARTLAR 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 

-18 yaşını tamamlamış olmak (12.08.2004 ve öncesi doğumlu olmak). 

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

- Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak. 

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 

-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak. 

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak. 

-Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak. 

-Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

-Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek. 

-Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak. 

- Eski hükümlü sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü olmak, 

- Engelli sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde engelli olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

-Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 08 - 12 Ağustos 2022 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir. 

-Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyerine başvuru yapabilecektir. 

-Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

kamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları alınabilecektir. 

- Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

-Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 

1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır. 

2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (40 puan) 

b) Genel kültür, (40 puan) 

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan) 

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.