Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı!

İlanlar,ilan,ilanlar,öğretim üyesi ilanı,Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,ankara iş ilanları,özel okul öğretim üyesi iş ilanları,ankara işkur,işkur iş ilanları
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Kadro Dağılımı

İlanlar,ilan,ilanlar,öğretim üyesi ilanı,Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,ankara iş ilanları,özel okul öğretim üyesi iş ilanları,ankara işkur,işkur iş ilanları

İlanlar,ilan,ilanlar,öğretim üyesi ilanı,Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,ankara iş ilanları,özel okul öğretim üyesi iş ilanları,ankara işkur,işkur iş ilanları

İlanlar,ilan,ilanlar,öğretim üyesi ilanı,Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,ankara iş ilanları,özel okul öğretim üyesi iş ilanları,ankara işkur,işkur iş ilanları

İlanlar,ilan,ilanlar,öğretim üyesi ilanı,Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,ankara iş ilanları,özel okul öğretim üyesi iş ilanları,ankara işkur,işkur iş ilanları

İlanlar,ilan,ilanlar,öğretim üyesi ilanı,Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,ankara iş ilanları,özel okul öğretim üyesi iş ilanları,ankara işkur,işkur iş ilanları

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından

Başvuru Dosyasında İstenen Belgeler

 

• Başvuru dilekçesi (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), 

 

• Özgeçmiş, 

 

• Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi(Onaylı)), 

 

• Yabancı dil belgesi, 

 

• Yayın listesi, 

 

• 2 (iki) adet fotoğraf, 

 

• Kimlik fotokopisi, 

 

• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyası. (Üniversitemiz personelinin hizmet belgesi almasına gerek yoktur.) 

 

PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar için

1- Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler: 


• Doçentlik Belgesi, 

 

2- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası: 

 

• Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygunluk beyan formu (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form) 

 

• İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır)

DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için

1- Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler: 

 

• Doçentlik belgesi, 

 

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası

 

• Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygunluk beyan formu (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form) • İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.) 

 

3-Yayın Dosyası

 

• Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek (ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) teslim edilecektir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için

1-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası

 

• Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygunluk beyan formu (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form) 

 

• İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.) 

 

2-Yayın Dosyası: • Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan,4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek(ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) ilgili Dekanlık/Müdürlüğe teslim edilecektir. 

Açıklamalar  

1. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır. 

 

2. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

3. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurularını şahsen yapacaklardır.

 

4. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve kadro unvanı doçent olanlar müracaat edemez. 

 

5. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

6. İlana ve sürece ilişkin bilgiler https://hacibayram.edu.tr/personel internet adresinde yayımlanacaktır. 

 

7. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir. 

 

8. Üniversitemizin ilan ve ilan takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

 1.Başvuru formu (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki Formlar sekmesinde yer alan ilgili form; Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve ıslak imzalı olması gerekmektedir). 

 

2. Kimlik fotokopisi, 

 

3. Özgeçmiş, 

 

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili belge (terhis, tecil, muafiyet vs.), 

 

5. Lisans diploması (onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı), 

 

6.Yüksek lisans diploması (onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı), 

 

7. Mezuniyet not ortalamasının belirtildiği lisans transkripti aslı veya onaylı sureti), 

 

8. ALES belgesi, 

 

9. 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), 

 

10. Yabancı Dil Sonuç Belgesi 

 

11.Tecrübe durumunu gösterir belge, (Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşundan onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir), 

 

12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için), 

 

13. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (karekodlu e-Devlet çıktısı).


AÇIKLAMA 

1. Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diplomaların aslını veya noter onaylı suretini teslim etmeleri gerekmektedir. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 

BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR 

1.Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. 

 

2. Başvurular ilgili birimlerin ilanda belirtilen adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

3.Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

4. Üzerinde kontrol kodu olmayan ALES ve Yabancı Dil Sonuç belgeleri geçersizdir. 

 

5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak olup, bu durumda gerekli hukuki prosedür uygulanacaktır. 

 

6.Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılacaktır. 

 

7.Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin https://hacibayram.edu.tr/personel sayfasında yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

 

8.Atanmaya hak kazanan adayın görev aylığı derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma yetkisi kurumumuza aittir. 

 

9.Üniversitemiz, gerekli gördüğü takdirde ilan ve sınav takviminin her aşamasında değişiklik yapabilir. 

Sınav Takvimi

İlanlar,ilan,ilanlar,öğretim üyesi ilanı,Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,ankara iş ilanları,özel okul öğretim üyesi iş ilanları,ankara işkur,işkur iş ilanları