ilan

Sakarya İli Karasu Belediye Başkanlığından: İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI!

Karasu belediyesi memur alımı
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemize yukarıda belirtilen boş Şehir Plancısı kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 

Karasu belediyesi memur alımı

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş Şehir Plancısı kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

a. Türk vatandaşı olmak, 

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak,

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.


BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 

a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. 


BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

Başvuru sırasında; Sınava girmek isteyen adaylar, Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.karasu.bel.tr resmi internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 

a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.

b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.) 

c. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir) 

d. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 

e. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

g. Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adet forma yapıştırılacak) Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.) 

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 15.08.2022 ile 26.08.2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 08:30-17:30 arasında) İncilli Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 11 Karasu/SAKARYA adresindeki Karasu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)