ilan

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 22 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI!

 kafkas üniversitesi duyuru

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya kare kodlu e-devlet çıktısı ve transkript) diploma puanı bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylardan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puanı şartı aranmamaktadır. Aday sayısının kadro pozisyonu sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için adayların mezuniyet notu yüksek olandan başlanarak sıralama yapılacaktır. 

Mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olana öncelik verilecektir. Bu durumunda aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

KADRO DAĞILIMI

kafkas üniversitesi iş ilanları

kafkas üniversitesi nerde

kafkas üniversitesi taban puanlar

kafkas üniversitesi personel

kafkas üniversitesi iletişim

kafkas üniversitesi bölümleri

kafkas üniversitesi 2022 puanları

ARANILAN GENEL KOŞULLAR 

A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır. 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, 

3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak, 

5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir. 

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. 

D- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.(Eczacı pozisyonu hariç) 

E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır. 

F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

G- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 2. 3 ve 4'üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 

H- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar 

I- Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması

ÖZEL ŞARTLAR 

a) 2020 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç) 

b) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, 

c) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 

d) Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir.

BAŞVURU VE İSTENİLEN BELGELER 

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. 

1- Başvuru Dilekçesi 

2 -Başvuru Formu 

3- 1 adet fotoğraf 

4- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi 

5 - Nüfus cüzdan fotokopisi 

6 - Mezuniyet Belgesinin Karekodlu E-Devlet Çıktısı 7 - Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI 

Adaylar, başvurularını ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi takip eden 15’inci günü saat 17.00’ye kadar şahsen veya posta yoluyla KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAT:2 MERKEZ/KARS adresine yapabileceklerdir.