4B Personel

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI!

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTES iş ilanı

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

GENEL ŞARTLAR 

1) Türk vatandaşı olmak 

2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 

4) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır 

a) T.C. Vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d) 657 sayılı Kanun’un 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak, 

5)-Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 - Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı - Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır. 

6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir. 

7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

8) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre ilgili kişinin araştırma sonucu olumlu olmak. 

10) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak. Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz merkez kampüsü ve ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir.  

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ iŞ İLANI

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANI

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANI

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANI

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

1) Başvuru Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir.),

2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, 

3) Diploma fotokopisi (onaylı) veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi, 

4) 2020 KPSS (B) Grubu sınav sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 

5) Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,

6) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.), 

7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu (Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınmış olmak.) 

8) Nitelikler alanında istenen sertifikalar, 

9) Onaylı Hizmet/ Mesleki Tecrübe Belgesi ve Sertifika (Başvurulan unvanda isteniyor ise); Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirmeli ve bu belgeler ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/ Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi gerekmektedir.