akdeniz üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Teknikeri Personel Alımı!

diş hekimliği iş ilanları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ 183 PERSONEL ALIM İLANI

GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlarıtaşımak. 

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. 

4) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak. 

5) Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93), Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Adaylar için KPSS Puan Türü ve Asgari Puan Şartları ilan metninde mevcuttur. 

6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

7) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 

8) Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 

9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 

10) *“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir) ile alınacaktır. 

11) Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

KADRO DAĞILIMI

akdeniz üniveresitesi  diş hekimliğ,akdeniz üniveresitesi diş polikiliniği

BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI

1) Başvurular şahsen yapılacaktır. 

2) İsteklilerin; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde (mesai sonuna kadar) http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinde bulunan Sözleşmeli Personel Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, istenilen belgelerle birlikte;

a) Diş Hekimliği Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Diş Hekimliği Fakültesi Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

3) Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahibine aittir. 

4) Posta, e-posta veya benzeri ile yapılan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

5) Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek olup birden fazla pozisyon için başvuruda bulunan adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

6) İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTENİLEN BELGELER 

1. Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.) 

2. KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM barkodlu çıktı) 

3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet barkodlu çıktı veya diploma onaylı sureti) 

4. Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet barkodlu çıktı) 

5. Fotoğraf (1 Adet) 

6. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet resmi kurum-devlet memuriyeti seçenekleri ile barkodlu çıktı) 

7. Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösteren belge. (e-Devlet barkodlu çıktı) 

8. Belge ve sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge de kabul edilecektir.) 

9. İş Deneyimi istenilen pozisyonlar için onaylı görev belgesi

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2020 KPSS (P94) puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan asıl ve yedek aday listesi ile işe başlaması için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.