4B Personel

Karadeniz Teknik Üniversitesi 51 Sözleşmeli Personel Alımı

karadeniz teknik üniversitesi iş ilanları

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden

4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Merkez ve Özel Bütçe, 657 sayılı Kanunun 4B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 715454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda (Eczacı hariç) yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim ”2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Ön lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); Lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

Açıklamalar

 • Başvuracak adaylar 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
 • Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Lisans (B) grubu 2020 KPSS Önlisans (B) grubu ve 2020 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
 • Başvurular; 28.06.2022-12.07.2022 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır.
 • Sonuçlar; ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde https://www.ktu.edu.tr adresinden sonuçlar ilan edilecektir.
 • 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Mezuniyet belgesinin e-Devletten alınmış barkodlu bir nüshası (e-Devletten mezuniyet belgelerini temin edemeyenler mevcut mezuniyet belgesininbir nüshasını ekleyebilirler.) (Eczacı unvanına yapılacak başvurularda diploma notunu gösterir transkriptin başvuru modülüne ayrıca yüklenmesi gerekmektedir.)
 • 2020 (Ortaöğretim-Önlisans) / 2020 (Lisans) KPSS Sonuç Belgesinin barkodlu bir nüshası (*Eczacı unvanına başvuranlar hariç)
 • Nüfus cüzdanı örneği
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında başvuru dilekçesine eklenecektir).
 • Başvuru sayfasında bulunan başvuru dilekçesi.
 • Sertifika ve deneyim belgesi istenilen unvanlarda; söz konusu belgeler ilgililerin görev/eğitim yapmış olduğu kurumdan alınacak olup belge başvuru işlemleri sırasında modüle yüklenecek ve ilgilinin yerleşmesi halinde belgenin aslı kurumumuza ibraz edilecektir.