4B Personel

Galatasaray Üniversitesi 13 Sözleşmeli Personel Alımı

galatasaray üniversitesi iş lanı

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 13 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözleşmeli Personel alımı

İş İlanları

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor
 • olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak,
 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 • Koruma ve güvenlik görevlisi için adaylarda 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla, 13 den az olmamak,
 • Koruma ve güvenlik görevlisi ilanı için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

 • Başvuru Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir.),
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.),
 • Nüfus cüzdanı / T.C kimlik kartı fotokopisi, ç) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan,
 • KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,
 • Yukarıda yazılı olan özel şartlar ve aranan nitelikler bölümünde istenen belgeler,
 • 1 adet fotoğraf.
 • Adayların, ilgili belgeler ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapılabilir.

YERLEŞTİRME VE ADAYLARIN ATAMA İŞLEMİ İLE DİĞER HUSUSLAR

 • Yerleştirilmeye hak kazanan adayların hazırlanması gereken evrakları 7 gün içinde
 • Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayan ya da sözleşmeyi imzaladığı halde göreve başlamayan adaylar nedeniyle boş kalan kadrolara yedek adaylardan sırayla yerleştirme yapılacaktır.
 • Yerleştirme ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemizin www.gsu.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.
 • Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.