4B Personel

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere “Programcı” unvanlı pozisyon için 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puanı sırasına (KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır.) konulmak kaydıyla yapılacak yazılı sınav sonucunda, diğer pozisyonlar için ise mezkur maddenin (b) fıkrasına göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması (ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.) esas alınmak suretiyle aşağıda başvuru şartları belirtilen pozisyonlara toplam 22 (yirmi iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.BAŞVURU ŞARTLARI

 Genel ve Özel Şartlar

Başvuracak adaylarda tercih edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen

aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)

ç) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

e) Muhtelif tarihlerde çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

f) 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak; lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93, ortaöğretim

mezunlarında KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

- Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş “BaşvuruFormu”, (Başvuru formu ile kılavuz Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanacaktır.)

- Özgeçmiş,

- 2020 KPSS Sonuç Belgesi,

- 1 (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

- e-Devlet üzerinden alınan Adli Sicil Belgesi,

- e-Devlet üzerinden alınan İkametgâh Belgesi,

- e-Devlet üzerinden son 15 gün içerisinde alınan Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylar için),

- e-Devlet üzerinden alınan Nüfus Cüzdanı Sureti veya kimlik belgesinin ön yüzünün fotokopisi,

- e-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesi, (Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını

gösterir belge başvuru formuna eklenmelidir.)

- Sertifika/belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

- Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü, (SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul

edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)

- Programcı unvanlı pozisyon için; YDS veya dengi yabancı dil belgesi. (En az “D” düzeyinde)

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; Geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, (Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresinin

dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartının bulunması gerekmektedir.)

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; Sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge,

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük,

topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Beyan formuna https://personel.ebyu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden “Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olabilir.” ibaresinin bulunduğu sağlık raporu istenecektir.)

- Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için; Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Beyan formuna https://personel.ebyu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden “Temizlik Personeli Olabilir.” ibaresinin bulunduğu sağlık raporu istenecektir.)